Brīvs no ĢMO

Brīvs no ĢMO

ESF/EU logo

Kustība “Brīvs no ĢMO” ir sabiedriska iniciatīva, kas apvieno zemniekus, pārtikas ražotājus, tirgotājus, ēdināšanas iestādes, bērnudārzus, skolas un patērētājus, kuri neaudzē, netirgo vai nelieto ģenētiski modificētus organismus.

Mūsu pārliecība ir, ka katram ir tiesības izvēlēties lietot vai nelietot ģenētiski modificētus produktus.

Mūsu mērķis ir izveidot no ĢMO brīvu ražotāju, tirgotāju un ēdināšanas iestāžu tīklu, lai patērētājiem, kas vēlas savā uzturā izvairīties no ĢM pārtikas, būtu atpazīstamas un uzticamas iepirkšanās un ēšanas vietas.

Kustības dalībniekus var atpazīt pēc uzlīmes “Brīvs no ĢMO” uz ieejas durvīm, kas nozīmē, ka uzņēmumā vai iestādē netirgo vai nelieto marķētos ģenētiski modificētos produktus.

Kustība Brīvs no ĢMO un tās piederības zīme ir aizsākta, jo Latvijas sabiedrība viennozīmīgi ir paudusi savu noraidījumu ģenētiski modificēto (ĢM) kultūraugu audzēšanai un izmantošanai pārtikā, ņemot vērā gan ĢM audzēšanas graujošo ietekmi uz apkārtējo vidi, gan nepilnīgi pārbaudītās ilgtermiņa ietekmes uz cilvēka veselību. Kā liecina sabiedriskās domas aptaujas šādās domās ir pat vairāk kā 80 procenti Latvijas iedzīvotāju.

Tādēļ Latvijas Zemes Draugi, mācoties no līdzīgām iniciatīvām, kas jau darbojās virknē Eiropas un pasaules valstu, ir aizsākuši Brīvs no ĢMO iniciatīvu ar mērķi atvieglot patērētāju izvēli, nodrošināt papildu atpazīstamību tiem uzņēmējiem, kuri neizmanto ĢMO, kā arī veicināt diskusijas par stingrāku un saprātīgāku ĢMO apriti regulējošu likumdošanas normu izveidi.

Kustībā kā partneri jau iesaistījušies Vides ministrija, Latvijas bioloģiskās lauksaimniecības asociācija un Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācija.

Kustības mērķi:

 • izveidot no ĢMO brīvu saimniecību, uzņēmumu, iestāžu, organizāciju un institūciju tīklu, lai patērētājiem, kas vēlas savā uzturā izvairīties no ĢM pārtikas, būtu uzticamas iepirkšanās un ēšanas vietas
 • nodrošināt patērētājam viegli atpazīstamu un lietojamu izvēli
 • veicināt ĢMO alternatīvu pieejamību, popularizēt ĢMO brīvus produktus un to ražotājus

Kustības dalībnieki var būt:

 • pārtikas un tirdzniecības vietas (veikali, interneta veikali, tirgi, u.c.)
 • sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumi (kafejnīcas, restorāni, bāri, ēdnīcas)
 • pārtikas ražotāji (t.sk. zemnieku saimniecības)
 • viesnīcas un viesu mājas
 • bērnudārzi un skolas

Kustības dalībnieku ieguvumi:

 • tiesības lietot piederības zīmi Brīvs no ĢMO bez ierobežojumiem saistībā ar uzņēmuma darbību
 • iekļaušana tirdzniecības vietu un ēdināšanas iestāžu katalogā un kartē Brīvs no ĢMO mājas lapā
 • iesaistīšanās Brīvs no ĢMO tirgotāju, ēdināšanas uzņēmumu, pārtikas ražotāju, organizāciju un institūciju sadarbības tīklā
 • kopīgi mārketinga un popularizēšanas pasākumi
 • informācija par jaunumiem un aktualitātēm saistībā ar ĢMO

Ko nozīmē zīme Brīvs no ĢMO?

Uzlīme Brīvs no ĢMO uz ieejas durvīm nozīmē, ka uzņēmums vai iestāde ir iesaistījušies kustībā Brīvs no ĢMO un apņēmušies neaudzēt, ražošanā neizmantot, netirgot un/vai ēdienu gatavošanā neizmantot marķētos ģenētiski modificētos pārtikas produktus. Eiropas Savienībā ir obligāta prasība marķēt pārtikas produktus, kas ražoti no ģenētiski modificētiem augiem, ja produkts satur vairāk kā 0,9% ĢMO.

Kā tiek veikta “Brīvs no ĢMO” statusa piešķiršanas kārtība?

Lai iegūtu statusu Brīvs no ĢMO, pretendentam:
 • jāiepazīstas ar dalībnieku saistībām;
 • jāpārskata savus pārtikas iepirkumus, tirgotās pārtikas preces, u.tml., un, ja tādi ir, izņemt no apgrozības pārtikas produktus, kuri marķēti kā ĢMO saturoši, vai ražoti no ĢMO izejvielām;
 • jāaizpilda pieteikuma anketa;
 • jāparaksta līgums.

Pretendents iesniedz LVRA personiski, nosūta pa pastu vai elektroniski aizpildītu pieteikuma anketu (sk. pielikumā), kurā norāda:

 • uzņēmuma juridisko nosaukumu;
 • uzņēmuma reģistrācijas numuru;
 • juridisko un faktisko (-ās) adreses;
 • vērtējamās(-o) struktūrvienības (-u) faktisko nosaukumu un adresi (-es);
 • darba laikus apsekojamajām vietām;
 • PVD apliecības numuru;
 • struktūrvienības (-u) atbildīgā (-s) persona (-s) (kontaktpersonas vārdu, uzvārdu, amatu, adresi tālruņa numuru, elektroniskā pasta adresi);
 • pielikumā – pamatinformāciju par piegādātājiem pa produktu grupām un pašnovērtējuma anketu (sk. pielikumā).

Pretendents var iesniegt pieteikumu Brīvs no ĢMO apliecības un uzlīmes piešķiršanai vairākām struktūrvienībām.

LVRA atbildīgā persona izskata pretendenta pieteikumu 10 darba dienu laikā pēc tā saņemšanas un veic pretendenta atbilstību statusa Brīvs no ĢMO iegūšanai. Ja pretendents atbilst visām prasībām, lai iegūtu statusu Brīvs no ĢMO, ar to slēdz līgumu. Līgums tiek atjaunots reizi gadā. Ja ikgadējā pārbaudē netiek konstatēti pārkāpumi, tad līgums tiek automātiski pagarināts.

Statusa Brīvs no ĢMO piešķiršanas procesā paredzēta pretendentu un dalībnieku atbildīgo personu apmācība. LVRA Brīvs no ĢMO dalībnieku atbildīgajām personām nodrošina apmācību kursu organizēšanu. Brīvs no ĢMO dalībnieka atbildīgā persona pēc apmācību kursu beigšanas saņem LVRA izsniegtu kursu beigšanas apliecību.

Pretendents veic pašnovērtējumu, aizpildot LVRA izstrādātu novērtējuma anketu, kas sastāv no pārbaudāmo produktu grupām un apakšgrupām un iesniedz to LVRA atbildīgajai personai.

LVRA atbildīgā persona 10 darba dienu laikā pēc anketas saņemšanas apkopo visus nepieciešamos dokumentus, veic to sākotnējo izvērtēšanu, nepieciešamības gadījumā pieprasa iztrūkstošos dokumentus un nodod dokumentus izvērtēšanai un lēmuma pieņemšanai Apsekošanas komisijas loceklim – ekspertam, kas veic izvērtēšanas procedūras saskaņā ar šo dokumentu.

Apsekošanas komisijas loceklis – eksperts izvērtē saņemtos dokumentus un pašnovērtējuma anketu un veic pretendenta uzņēmuma un/vai struktūrvienības apsekošanu uz vietas.

Pirmreizējā apsekošana tiek organizēta visiem pretendentiem, kas pieteikušies statusa Brīvs no ĢMO iegūšanai.

Ikgadējā apsekošana tiek organizēta katru gadu apliecības darbības laikā saskaņā ar LVRA atbildīgās personas noteiktu grafiku.

Ārkārtas apsekošana tiek organizēta, ja LVRA saņem sūdzības par dalībnieka pakalpojumu neatbilstību statusa Brīvs no ĢMO prasībām.

Pēc apsekošanas Apsekošanas komisijas loceklis – eksperts sagatavo ziņojumu un pieņem pamatotu lēmumu par statusa Brīvs no ĢMO piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt un nosūta to LVRA atbildīgajai personai.

LVRA atbildīgā persona, pamatojoties uz Apsekošanas komisijas locekļa – eksperta vizītes rezultātiem, informē Brīvs no ĢMO Sekretariātu un pretendentu par Apsekošanas komisijas locekļa – eksperta lēmumu, kuru izsniedz personīgi.

Apliecībai par Brīvs no ĢMO statusa iegūšanu piešķir unikālu numuru.

Saņemot apliecību par statusa Brīvs no ĢMO piešķiršanu, tās īpašnieks saņem tiesības izmantot Brīvs no ĢMO uzlīmi un/vai Brīvs no ĢMO logo komplekts.

Brīvs no ĢMO apliecība tiek izsniegta uz nenoteiktu laiku, ik gadu veicot uzraudzību, kas notiek uzņēmumu vai to struktūrvienību paškontroles veidā, kā arī apsekošanas veidā izlases kārtībā ne mazāk kā 30% sertifikāta saņēmēju.

Dalībniekam izbeidzas Apliecības lietošanas tiesības:
1.ja dalībnieks ir izbeidzis komercdarbību vai saimniecisko darbību;
2. ja mainās uzņēmuma dalībnieki vai akcionāri;
3. tiek likti šķēršļi apsekošanai;
4. ja apsekošanā konstatēts līguma nosacījumu pārkāpums un tas netiek automātiski pagarināts.

Kur atrodama informācija par “Brīvs no ĢMO”?

Informācija par “Brīvs no ĢMO” piešķiršanas kārtību un “Brīvs no GMO” sistēmas dalībniekiem un kvalitātes zīmes ieguvējiem atrodama LVRA mājas lapā www.hotels-restaurants.lv un biedrības “Zemes draugi” mājas lapā www.brivsnogmo.lv

Pievienojieties LVRA!

Pieraksties uz jaunumiem