How to Join

Par Asociācijas biedru var kļūt jebkura Latvijas Republikā reģistrēta juridiska vai fiziska persona, kura ir

 • ieinteresēta un gatava ar savu darbību un līdzekļiem sekmēt Asociācijas uzdevumu un mērķu sasniegšanu;
 • ievēro Latvijas Republikā spēkā esošos likumus un citus tiesību aktus;
 • atzīst un ievēro šos Statūtus un Asociācijas darbības metodes.

Juridiska vai fiziska persona, kas vēlas iestāties Asociācijā, iesniedz:

 • Asociācijai adresētu pieteikumu, kurā norāda savus rekvizītus, reģistrācijas apliecības kopiju un apliecinājumu, ka tā ar uzņemšanas brīdi apņemas pildīt Asociācijas statūtus;
 • samaksā iestāšanās maksu 150.00 EUR – (Viens simts piecdesmit eiro, 00 centi) apmērā.

BIEDRĪBAS LATVIJAS VIESNĪCU UN RESTORĀNU ASOCIĀCIJAS STATŪTI

IESTĀŠANĀS IESNIEGUMA PARAUGS VIESNĪCĀM UN RESTORĀNIEM

IESTĀŠANĀS IESNIEGUMA PARAUGS PIEGĀDĀTĀJIEM

IESTĀŠANĀS IESNIEGUMA PARAUGS MĀCĪBU IESTĀDĒM

Sign up for news


  “LATVIAN HOTEL AND RESTAURANT ASSOCIATION”
  On June 29, 2016, concluded a contract No. SKV-L – 2016/21 with LIAA
  for receiving support within the framework of the event “Promotion of International Competitiveness”
  co-financed by the European Regional Development Fund.