Restorāni Latvijā rezervēt

Viesnīcas Latvijā rezervēt

Kā tiek veikta tūristu mītņu atbilstības novērtēšana un sertificēšana?
Tūristu mītņu atbilstības novērtēšanu un sertificēšanu veic LVRA 1999.gadā dibināts uzņēmums SIA "Viesnīcu un restorānu centrs" /turpmāk – VRC/.
Brīvprātīgās atbilstības novērtēšanas process, ko veic VRC un kura rezultātā tūristu mītne saņem noteiktas kategorijas Atbilstības sertifikātu, ir sadalīts divās daļās:
- objekta atbilstības "Hotelstars Union" kritērijiem vai standarta prasībām novērtēšanā, ko veic Apsekošanas komisija;
- objekta sertificēšanā, ko veic VRC direktors, balstoties uz apsekošanas rezultātiem, Sertificēšanas komisijas rekomendācijām, saņemtajiem dokumentiem un apliecinājumiem par veiktajām korektīvajām darbībām objektā pēc tā apsekošanas.
Apsekošanas un Sertificēšanas komisijās darbojas VRC ārštata darbinieki – pieredzējuši eksperti tūristu mītņu un viesmīlības industrijas jomā, kuri ir kompetenti novērtēt viesnīcu un citu tūristu mītņu atbilstību valsts kritērijos un standartos noteiktām prasībām.
Lai saņemtu Atbilstības sertifikātu, viesu izmitināšanas un apkalpošanas mītnes pārstāvis aizpilda noteikta parauga iesniegumu, kurā pats norāda sev vēlamo mītnes klasifikācijas kategoriju, saskaņā ar attiecīgajiem kritērijiem. Iesnieguma veidlapā norādīti arī sertifikāta saņemšanai nepieciešamie dokumenti, kurus jāiesniedz VRC direktoram, kā arī ar sertificēšanu saistīto pakalpojumu izmaksas.
Pēc aizpildīta iesnieguma un tajā norādīto dokumentu saņemšanas VRC direktors izvērtē saņemtos dokumentus un, ja tie ir atbilstošā kārtībā, sastāda Apsekošanas komisiju. Komisijas sastāvu un iespējamo apsekošanas laiku VRC direktors saskaņo ar apsekojamā objekta atbildīgo pārstāvi.
Apsekošanas komisija veic viesu izmitināšanas un apkalpošanas mītnes apsekošanu atbilstoši noteiktiem kritērijiem izstrādātajām apsekošanas protokola veidlapām.
Pēc apsekošanas un protokola sastādīšanas ar to tiek iepazīstināts klients. Ja klientam ir iebildumi pret novērtējumu, viņam ir tiesības protokolā fiksēt savus iebildumus. Viens protokola eksemplārs tiek atstāts klientam, otrs tiek atdots VRC direktoram. Sertificēšanas komisija izvērtē viesu izmitināšanas un apkalpošanas mītnes iesniegto dokumentu atbilstību attiecīgiem kritērijiem un rekomendē VRC direktoram pieņemt lēmumu par viesu izmitināšanas un apkalpošanas mītnes sertificēšanu vai motivētu sertificēšanas atteikumu.
VRC direktors apkopo, nepieciešamības gadījumā saņem iztrūkstošos dokumentus, un izvērtē viesu izmitināšanas un apkalpošanas mītnes iesniegtos dokumentus, Apsekošanas protokolu un pieņem galīgo lēmumu par viesu izmitināšanas un apkalpošanas mītnes sertificēšanu vai argumentētu sertificēšanas atteikumu, par ko paziņo viesu izmitināšanas un apkalpošanas mītnes pārstāvim. Sertificēšana netiek piešķirta, kamēr nav novērstas visas norādītās neatbilstības un kamēr to nav pārbaudījis VRC direktors un / vai nav saņemts viesu izmitināšanas un apkalpošanas mītnes pārstāvja rakstisks apstiprinājums.

Kādi dokumenti ir nepieciešami, lai veiktu atbilstības novērtēšanu un sertificēšanu?
Lai uzsāktu brīvprātīgās atbilstības novērtēšanas procesu, viesu izmitināšanas un apkalpošanas mītnes pārstāvis iesniedz VRC direktoram aizpildītu iesnieguma veidlapu, kurā pats norāda sev vēlamo viesu izmitināšanas un apkalpošanas mītnes klasifikācijas kategoriju, saskaņā ar attiecīgo valsts standartu.

Cik maksā atbilstības novērtēšana un sertificēšana?
Pakalpojumu cenas gadā, novērtējot viesnīcas / viesu mājas / moteļa atbilstību Hotelstars Union kritērijiem:

Pirmreizējā atbilstības novērtēšana un sertifikācija (pirmo reizi vai ik pēc 5 (6) gadiem):

Viesnīcām, moteļiem:
vienzvaigznes viesnīca / * / € 142.00
divzvaigžņu viesnīca / ** / € 213.00
trīszvaigžņu viesnīca / *** / € 285.00
četrzvaigžņu viesnīca / **** / € 356.00
pieczvaigžņu viesnīca / ***** / € 427.00

Viesu mājām (līdz 10 numuriem):
vienzvaigznes / * / € 99.00
divzvaigžņu / ** / € 128.00
trīszvaigžņu / *** / € 149.00
četrzvaigžņu / **** / € 177.00
pieczvaigžņu / ***** / € 206.00

Jaunatnes tūrisma mītnēm / kempingiem:
pirmā kategorija / I / € 89.00
otrā kategorija / II / € 107.00
trešā kategorija / III / € 124.00

Atkārtota ikgadēja uzraudzība:

1-3 zvaigžņu viesnīcām, moteļiem atkarībā no numuru skaita:
- līdz 25 numuriem – 60% no maksas par pirmreizēju atbilstības novērtēšanu;
- 26-50 numuru – 70% no maksas par pirmreizēju atbilstības novērtēšanu;
- 51-100 numuru – 80% no maksas par pirmreizēju atbilstības novērtēšanu;
- 101-200 numuru – 90% no maksas par pirmreizēju atbilstības novērtēšanu;
- 201 un vairāk numuru – 100% no maksas par pirmreizēju atbilstības novērtēšanu.

Maksa par 4- 5 zvaigžņu viesnīcu, t.sk. moteļu, sertifikāciju un ikgadēju uzraudzību:
Kategorija Atkārtota ikgadēja uzraudzība, atkarībā no numuru skaita  (EUR)
līdz 25 26 – 50 51 – 100 101 – 200 vairāk par 200
viesnīca **** 234.00 263.00 291.00 327.00 348.00
viesnīca ***** 270.00 305.00 348.00 390.00 419.00

Kempingiem, jaunatnes tūrisma mītnēm (hosteļiem):
- 90% no maksas par pirmreizēju atbilstības novērtēšanu.

Samaksā par pakalpojumu ir ietverts PVN, kā arī visi ar sertificēšanu saistītie tehniski-organizatoriskie izdevumi, ieskaitot sertifikātu izgatavošanu un izsniegšanu.
Uz cik ilgu laiku tiek izsniegts Klasifikācijas sertifikāts?
Sākot ar 2015.gadu, Atbilstības sertifikāts tiek izsniegts uz 6 gadu termiņu. Katru gadu tiek veiktas tūrisma mītnes uzraudzības procedūras.
Kāpēc svarīgi ir veikt atbilstības novērtēšanu un sertifikāciju?
VRC piešķirtās 1 – 5 zvaigznes viesnīcām, viesu mājām, kā arī kategorija kempingiem un jaunatnes tūrisma mītnēm (hosteļiem), ir sava veida kvalitātes zīme, ko garantē VRC, un tūristu mītnes veiksmīga mārketinga instruments. Tas ir drošs signāls ārvalstu un vietējam patērētajam, ka viņu sagaida kvalitatīvs serviss.
Ja tūristu mītnei nav veikta atbilstības novērtēšana un sertificēšana, tā nav tiesīga savā reklāmā un publiskos informatīvos materiālos atsaukties uz klasifikācijas kategorijām vai zvaigznēm, kas izriet no Reklāmas likuma 3.pantā noteiktajām prasībām reklāmai, kurai jābūt likumīgai, patiesai un objektīvai, kā arī Negodīgas komercprakses aizlieguma likuma 11.4. pantu par patiesībai neatbilstošas informācijas sniegšanu, kas ir maldinoša komercprakse.
Ko nodrošina VRC izsniegtais Atbilstības sertifikāts?
- plaši izplatītu informāciju un reklāmu par tūristu mītni;
- atpazīstamību klientu, tūroperatoru un mēdiju vidū;
- uzturētu noteiktu kvalitātes līmeni un simbolu – zvaigznes;
- uzņēmuma konkurētspējas pieaugumu;
- kvalificētu speciālistu vērtējuma saņemšanu;
- informācijas saņemšanu par izmaiņām novērtēšanas kritērijos un atbilstības novērtēšanas procedūrās;
- pievienošanos vienotajai Eiropas viesnīcu klasifikācijas sistēmai "Hotelstars Union" un līdz ar to, – plašu atpazīstamību Eiropā un pasaulē.