Restorāni Latvijā rezervēt

Viesnīcas Latvijā rezervēt

Kā tiek veikta tūristu mītņu atbilstības novērtēšana un sertificēšana?
Tūristu mītņu atbilstības novērtēšanu un sertificēšanu veic LVRA 1999.gadā dibināts uzņēmums SIA "Viesnīcu un restorānu centrs" /turpmāk – VRC/.
Brīvprātīgās atbilstības novērtēšanas process, ko veic VRC un kura rezultātā tūristu mītne saņem noteiktas kategorijas Atbilstības sertifikātu, ir sadalīts divās daļās:
- objekta atbilstības "Hotelstars Union" kritērijiem vai standarta prasībām novērtēšanā, ko veic Apsekošanas komisija;
- objekta sertificēšanā, ko veic VRC direktors, balstoties uz apsekošanas rezultātiem, Sertificēšanas komisijas rekomendācijām, saņemtajiem dokumentiem un apliecinājumiem par veiktajām korektīvajām darbībām objektā pēc tā apsekošanas.
Apsekošanas un Sertificēšanas komisijās darbojas VRC ārštata darbinieki – pieredzējuši eksperti tūristu mītņu un viesmīlības industrijas jomā, kuri ir kompetenti novērtēt viesnīcu un citu tūristu mītņu atbilstību valsts kritērijos un standartos noteiktām prasībām.
Lai saņemtu Atbilstības sertifikātu, viesu izmitināšanas un apkalpošanas mītnes pārstāvis aizpilda noteikta parauga iesniegumu, kurā pats norāda sev vēlamo mītnes klasifikācijas kategoriju, saskaņā ar attiecīgajiem kritērijiem. Iesnieguma veidlapā norādīti arī sertifikāta saņemšanai nepieciešamie dokumenti, kurus jāiesniedz VRC direktoram, kā arī ar sertificēšanu saistīto pakalpojumu izmaksas.
Pēc aizpildīta iesnieguma un tajā norādīto dokumentu saņemšanas VRC direktors izvērtē saņemtos dokumentus un, ja tie ir atbilstošā kārtībā, sastāda Apsekošanas komisiju. Komisijas sastāvu un iespējamo apsekošanas laiku VRC direktors saskaņo ar apsekojamā objekta atbildīgo pārstāvi.
Apsekošanas komisija veic viesu izmitināšanas un apkalpošanas mītnes apsekošanu atbilstoši noteiktiem kritērijiem izstrādātajām apsekošanas protokola veidlapām.
Pēc apsekošanas un protokola sastādīšanas ar to tiek iepazīstināts klients. Ja klientam ir iebildumi pret novērtējumu, viņam ir tiesības protokolā fiksēt savus iebildumus. Viens protokola eksemplārs tiek atstāts klientam, otrs tiek atdots VRC direktoram. Sertificēšanas komisija izvērtē viesu izmitināšanas un apkalpošanas mītnes iesniegto dokumentu atbilstību attiecīgiem kritērijiem un rekomendē VRC direktoram pieņemt lēmumu par viesu izmitināšanas un apkalpošanas mītnes sertificēšanu vai motivētu sertificēšanas atteikumu.
VRC direktors apkopo, nepieciešamības gadījumā saņem iztrūkstošos dokumentus, un izvērtē viesu izmitināšanas un apkalpošanas mītnes iesniegtos dokumentus, Apsekošanas protokolu un pieņem galīgo lēmumu par viesu izmitināšanas un apkalpošanas mītnes sertificēšanu vai argumentētu sertificēšanas atteikumu, par ko paziņo viesu izmitināšanas un apkalpošanas mītnes pārstāvim. Sertificēšana netiek piešķirta, kamēr nav novērstas visas norādītās neatbilstības un kamēr to nav pārbaudījis VRC direktors un / vai nav saņemts viesu izmitināšanas un apkalpošanas mītnes pārstāvja rakstisks apstiprinājums.